දේශීය පුවත්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ,පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය වෙනුවට, මේ සතිය මේ හොරට නිදාගෙන ඉන්න ආණ්ඩුව ජනතා සහන ලබාදීමට පෙළඹවීමට යොමු කරවීමට යොදා ගන්නා බව පැවසුවේය. සම්පූර්ණ කතාව මෙතැනින්...