පුරවැසි කොලම

සංජන ප්‍රනාන්දු විසින්

2016 මාර්තු මස 24 වෙනි දින. ගරු. එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින්, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය පිලිබඳව මතභේදාත්මක මාධ්‍යය නිවේදනයක්නිකුත්කරන ලදි. පසු, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, මෙම ප්‍රකාශයේඅඩංඟු තර්ක පදනම් කර, පෙර රජය සමයේදී, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයඇණයුම් කරනලද, නවීන, ඉන්ධන කාර්‍යක්ෂම ගුවන්යානා ඇනියේඅන්තර්ගත A350 යානා ගිවිසුම් අවලංඟු කිරීමට කටයුතු කර ඇත. මෙමඅවලංඟු කිරීමේ වන්දි මුදලක් සේ, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැනට රු. බිලියන17ක් පමණ (රජයට බැඳුම්කර ගණුදෙනුවෙන් වූ පාඩුව රු. බිලියන 11ක් පමණවේ‍යැයි ප්‍රකාශවී ඇත) මුදලක් බදුකරුට ගෙවා ඇත. තවද, රු. බිලියන 26 ක අමතර වන්දි මුදලක්, A350 ගුවන් යානා ආශ්ශ්‍රිත විවිධ සේවාසැපයුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟමෙන් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මා මෙම අධ්‍යනාත්මක තොරතුරු විමර්ශනය තුලින්, මෙම ගුවන්යානා ඇනයුම් ගිවිසුම් අවලංඟු කිරීමෙන් සිදුවූ මූල්‍ය පාඩු හෝ ව්‍යාපාර අවදානම්ගැන විග්‍රහයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවෙමි. එවැනි විග්‍රහයක්, මා, මීට පෙර, “A350-900 ගුවන් යානා ඇනවුම අහෝසි කිරීමන් ශ්‍රීලංකන් ජාතික ගුවන් සේවයේ ගෙල සිඳ ලූ හැටි” යන මැයෙන් අන්තර්ජාලයේ පලකර ඇත.

මෙම ලිපියෙන් මා බලාපොරොත්තුවන්නේ, ගරු. අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරඇති පරිදි, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සාමාඟම විසින් මෙම ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපන ප්‍රසම්පාදන කරතවිය නිසිලෙස ක්‍රියාන්විත කර තිබේද, නො එසේනම්, මෙම කරතවිය තුලින්, ඔහු කීයාඇති පරිදි “සැකසහිත ගුවන්යානා ගැනීමක්” හෝ “ජාතික මූල්‍ය අපරාධයක්” වී ඇත්දැයි, සාක්ෂි සාදක සහිතව සොයා බැලීමටයි.

මෙම කාර්ය සපලකිරීමට මා ගත් පලමු පියවර වූයේ, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සනාථකිරීමට අවශ්‍යය “පරීක්ෂාලයිස්තුවක්” පිලියෙලකර ගැනීමයි. මෙම ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලියේ මූලාන්තයේ සිට අවසානයේදී ගුවන් යානා ඇණවුම්ගිවිසුම්ගතවීම දක්වා, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම නිසි ක්‍රියාදාමයක්අනුගමනය කලාද, එසේ කලා නම්, එම ක්‍රියාදාමය සනාථකිරීමට ඇතිසාධක (අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ, කැබිණට් මණ්ඩල තීරණ ආදී ) මොනවාදයන්න මා විමර්ශනාත්මකව අධ්‍යයනයකට ලක් කෙලෙමි.

මා විසින් පිලියෙල කල “පරීක්ෂා ලයිස්තුව” පහත දක්වා ඇත.

මෙම ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාදාමය හුදෙක් තත්කාර්‍‍යකළමනාකරණ තීරණයක් මත සිදුවූ කාර්‍යයක්ද නැතහොත් යම් රාජ්‍යයආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් මත පදනම්වූ ක්‍රියාදාමයක්ද? මෙම මතය තහවුරුකිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින් 2011 වර්ෂයේ ප්‍රකාශකර ඇති “පස්අවුරුදු ව්‍යාපාර සැලැස්මට” අනුව ගුවන්යානා ඇනියේ පුළුල්වීමක් සහප්‍රතිස්ථාපනයක් අනුගත වීද? මෙම ව්‍යාපාර සැලැස්ම කවුරුන් විසින්අනුමතකර ඇත්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධනමොනවාද?

මෙම ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනය ක්‍රියාන්විත කරඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකන්ගුවන් සමාඟමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ පත්වූ නිලධාරීකාර්‍ය සභාවක් මඟින්ද නැතිනම් යම් තනි නිලධාරියෙකු විසින්ද? මෙමකරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

මෙම කරතවිය ක්‍රියාන්විත කිරීමේදී, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින්ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනය කාර්‍යයන් සඳහා ජ්‍යාත්තන්තර අත්දැකීම් ඇති, ස්වාධීන ගුවන්සේවා උපදේශක සහයක් ලාබා ගත්තේද? එසේනම්, එමකරතවිය සිදුකලේ තරඟකාරී තෝරාගැනීමක් තුලින්ද? මෙම කරුණු තහවුරුකිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟමේ නිලධාරී කාර්‍යය මණ්ඩලය සහ සමාඟමෙන්පත්කර ඇති උපදේශක සමාඟම් විසින්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ව්‍යාපාරසැලැස්මට අනුකූල, එම සැලැස්ම ක්‍රියාන්විත කිරීමට අවශ්‍යය, අඩුමවැයශීර්ෂයක් ඇති, ආයතනයට තාක්ෂණික වශයෙන් සහ මූල්‍යමවවාසිදායකම ගුවන්යානා සහ මිලගනන් ලබාගැනීමට සාකච්චා පවත්වාතිබේද? මෙම කරතවිය, ආයතනයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුවසිදුවුයේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

මෙසේ සාකච්චා මාර්ගයෙන් එකඟවූ, යානා වර්ග, මිලගනන් සහකොන්දේසි සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැති ලැබී තිබේද? මෙම කරුණුතහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින් සිදුකරන ලද මෙම ගුවන්යානාප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියට කැබ්ණට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියතුලින් ඇනයුම් කෙරූ එයාර්බස් A330 ගුවන්යානා හය සඳහා ගිවිසුම්අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියතුලින් ඇනයුම් කෙරූ එයාර්බස් A350 ගුවන්යානා හතර සඳහා ගිවිසුම්අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියතුලින්, කල්බදු පදණමකට අනුව, එයාර්බස් A350 ගුවන්යානා තුනක්ලබාගැනීම සඳහා එයාර්කැප්(AERCAP) ආයතනය සමඟ ගිවිසුම්අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේඅධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙසේ එයාර්කැප් සමාඟම තෝරා ඇත්තේ තරඟකාරී තෝරාගැනීමේක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමෙන්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇතිසාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියතුලින්, කල්බදු පදණමකට අනුව, අමතර එයාර්බස් A350 ගුවන්යාවක්ලබාගැනීම සඳහා එයාර්කැප්(AERCAP)ආයතනය සමඟ ගිවිසුම්අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙසේ එයාර්කැප් සමාඟම තෝරා ඇත්තේ තරඟකාරී තෝරාගැනීමේක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමෙන්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇතිසාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?
ඉහත ආයිතම 11 සඳහා, මා විසින් සාක්ෂි සහිතව සොයාගත් තොරතුරුසඳහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි.

1) මෙම ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාදාමය හුදෙක් තත්කාර්‍‍යකළමනාකරණ තීරණයක් මත සිදුවූ කාර්‍යයක්ද නැතහොත් යම්රාජ්‍යය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් මත පදනම්වූ ක්‍රියාදාමයක්ද? මෙම මත තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

2011 වර්ශයේ මුදල් සහ ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යවරයා විසින් කරන ලදජාතික අය-වැය දේශනයේ ශ්‍රි ලංකන් සහ මිහින් ගුවන් සේවාවන්හිගුවන්යානා නවීන ගුවන්යානාවලින් ප්‍රතිස්ථාපනයක් සහ 2012 වනවිටගුවන් යානා 30ක් දක්වා පුළුල්කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ගැන සඳහන් කෙරේ. එබැවින් මෙම කරතවිය, ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට ඇතුලත්වුක්‍රියාවලියක් බවට තහවුරු කලහැකිය.

2) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින් 2011 වර්ෂයේ ප්‍රකාශකර ඇති”පස් අවුරුදු ව්‍යාපාර සැලැස්මට” අනුව ගුවන්යානා ඇනියේපුළුල්වීමක් සහ ප්‍රතිස්ථාපනයක් අනුගත වීද? මෙම ව්‍යාපාරසැලැස්ම කවුරුන් විසින් අනුමතකර ඇත්ද? මෙම කරුණු තහවුරුකිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

2011 වසරේ ජුලි මාසයේ එවකට සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යය ගරු. ප්‍රියන්කරජයරත්න මහතා විසින් කැබිණට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කොට ඇති “ශ්‍රීලංකන් සහ මිහින් ගුවන් සේවා ප්‍රාග්ධණීකරනය” යන කැබ්ණට් සන්දේශයමා සතුව ඇත. එහි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවය සතු ගුවන් යානා ඇනිය පුළුල්කිරීමක් සහ නවීනකරණය කිරීමේ අවශ්‍යයතාවය ගැන සඳහන්වන අතරඑම ඉල්ලීම කැබිණට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

3) මෙම ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනය ක්‍රියාන්විත කරඇත්තේ, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාඟමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේපත්වූ නිලධාරී කාර්‍ය සභාවක් මඟින්ද නැතිනම් යම් නිලධාරියෙකුවිසින්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධනමොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සාමාඟමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ඉහත කරතවියක්‍රියාන්විත කිරීම සඳහා ජේශ්ඨ කාර්‍ය මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කර ඇත. ස්ථාපිත කිරීමට අදාල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාව සහ අනුමැතිය මාසතුව ඇත.

4) මෙම කරතවිය ක්‍රියාන්විත කිරීමේදී, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයවිසින් ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනය කාර්‍යයන් සඳහා ජ්‍යාත්තන්තරඅත්දැකීම් ඇති, ස්වාධීන ගුවන්සේවා උපදේශක සහයක් ලාබාගත්තේද? එසේනම්, එම කරතවිය සිදුකලේ තරඟකාරීතෝරාගැනීමක් තුලින්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂිහෝ සාධන මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින් මෙම ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියඉදිරියටගෙනයාමට උපදේශක ආයතනයක් වශයෙන්, ලෝකයම පිලිගත්සීබරි (Seabury) ආයතනය පත්කර ඇත. සීබරි (Seabury) ආයතනයතෝරාගෙන නිර්දේශ කර ඇත්තේ, තරඟකාරී තේරීම් ක්‍රියාවලියක්අනුගමනය කිරීමෙන් පසුවය. මෙම පත්වීම කරඇත්තේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාඟමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසිනි. මෙම පත්වීමට ආදාල තොරතුරු සහඅනුමැතිය අඩංඟු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාව මා සතුව ඇත.

මා හට තවත් විශේෂ තොරතුරක් හඳුනාගැනීමට හැක්විය. 2017 පෙබරවාරිමාසයේ පවත්වන ලද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලරැස්වීමක වාර්ථාවක් මා සතුව ඇත. එයට අනුව, එවකට ගුවන් සේවයේසභාපතිත්වය දැරූ අජිත් ඩයස් මහතා විසින්, ආයතනයේ වෙනත් උපදේශක කරතවියක් සඳහා සීබරි(Seabury) ආයතනය නිර්දේශකිරීමට විරුද්ධවී ඇත. මෙම නිර්දේශය කල සියලූම පාර්ශව සඳහන්කර ඇත්තේ, ගොලීය ගුවන්සේවා ක්ශේත්‍රයේ ව්ශේෂඤ දැනුමින් ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ සීබරි (Seabury) උපදේශක ආයතනය බවයි. නමුත් , සීබරි(Seabury) ආයතනය ශ්‍රී ලංකන්ගුවන් සමාඟමේ යානා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියට සහභාගීවී ඇති බැවින්, සභාපතිවරයාගේ මෙම විරුද්ධත්වය පදනම් වී ඇත. මෙය දේශපාලනමතයකට සහයෝගය දැක්වීමක්දෝයි සැකයක් මා තුල ඇත. මෙය නීතිවිශාරදයින් විසින් විමසිය යුතු කාරනයක් බව මාගේ මතයයි.

5) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟමේ නිලධාරී කාර්‍යය මණ්ඩලය, සමාඟමෙන් පත්කර ඇති උපදේශක සමාඟම් විසින්, ශ්‍රී ලංකන්ගුවන් සේවයේ ව්‍යාපාර සැලැස්මට අනුකූල, එම සැලැස්මක්‍රියාන්විත කිරීමට අවශ්‍යය, අඩුම වැයශීර්ෂයක් ඇති, ආයතනයටතාක්ෂණික වශයෙන් සහ මූල්‍යමව වාසිදායකම ගුවන්යානා සහමිලගනන් ලබාගැනීමට සාකච්චා පවත්වා තිබේද? මෙම කරතවිය, ආයතනයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුව සිදුවුයේද? මෙමකරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

සීබරි(Seabury) විශේෂඤ ආයතනය විසින් සකස්කරන ලද, ඉතා පුළුල්ව්‍යාපාර සැලැස්මක්, ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සහ අත්දැකීමඅන්තර්ගතව සකස්වූ ගුවන්යානා තේරීම් ක්‍රියාවලියක් සහ සාකච්චා සහවිශ්ලේෂණ අඩංඟු නිර්දේශ සහිත ඉදිරිපත්කිරීමක් මා සතුව ඇත. එමඟින්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ව්‍යාපාර සැලැස්මට අනුකූල, එම සැලැස්මක්‍රියාන්විත කිරීමට අවශ්‍යය, අඩුම වැයශීර්ෂයක් ඇත, ආයතනයටතාක්ෂණික වශයෙන් සහ මූල්‍යමව වාසිදායකම ගුවන්යානා සහ මිලගනන්ලබාගෙන ඇතිබව සනාථකල හැකිය.

6) මෙසේ සාකච්චා මාර්ගයෙන් එකඟවූ, යානා වර්ග, මිලගනන් සහකොන්දේසි සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැති ලැබී තිබේද? මෙමකරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ඉහත නිර්දේශ සහිත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සහ අධ්‍යක්ෂකමන්ඩලයේඅනුමැතිය සනාථකිරීමේ සටහනක් මා සතුව ඇත.

7) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින් සිදුකරන ලද මෙම ගුවන්යානාප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියට කැබ්ණට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීතිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධනමොනවාද?

2013 වසරේ ජුලි මාසයේ එවකට සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යය ගරු. ප්‍රියන්කරජයරත්න මහතා විසින් කැබිණට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කොට ඇති “පලල් බඳසහිත ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනය” යන කැබ්ණට් සන්දේශය මා සතුව ඇත. එහි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවය සතු ගුවන් යානා ඇනිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමටඑම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති තීරණ සහ එමතීරණ වෙලඳපොල ආශ්‍රිත මිලගනන්, තාක්ෂණික දත්තයන් සහිතසාධාරණීය කිරීමක් දක්වා ඇත.

මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවට අදාලවූ නිරීක්ෂණ වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවයේ භාරකරු වන, මහා භාණ්ඩාගාරයේ එවකට ලේකම් දන්වා ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් යටතේපාලනයවන සංස්ථා පනතයටතේ සංස්ථාපනය කරන ලද පොදු සමාඟමක්වන අතර, ගුවන් යානා ඇනිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම, මීට ප්‍රථම ගුවන් යානාඇනිය ප්‍රතිස්ථාපනය කල පරිදි, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ වගකීමක් බවයි. එබැවින්, අධ්‍යක්ෂක මන්ඩලය තීරණය කලඇති පරිදි, මෙම ගුවන් යානාප්‍රතිස්ථාපනය ක්‍රියාන්විත කල යුතු බවයි.

8) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලිය තුලින් ඇනයුම් කෙරූ එයාර්බස් A330-300 ගුවන්යානා හය (6) සඳහා ගිවිසුම් අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකමණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇතිසාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ඉහත නිර්දේශ සහිත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සහ අධ්‍යක්ෂකමන්ඩලයේඅනුමැතිය සනාථකිරීමේ සටහනක් මා සතුව ඇත. මෙමඅධ්‍යක්ෂක පත්‍රිකාවේ අඩංඟු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තරඟකාරීතෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමණය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාඟමේ ප්‍රසම්පාදන සහ අනිකුත් අවශ්‍යතා අනුවය.

9) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලිය තුලින් ඇනයුම් කෙරූ එයාර්බස් A350 ගුවන්යානාහතර (4) සඳහා ගිවිසුම් අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකමණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇතිසාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ඉහත නිර්දේශ සහිත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සහ අධ්‍යක්ෂකමන්ඩලයේඅනුමැතිය සනාථකිරීමේ සටහනක් මා සතුව ඇත. මෙමඅධ්‍යක්ෂක පත්‍රිකාවේ අඩංඟු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තරඟකාරීතෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමණය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාඟමේ ප්‍රසම්පාදන සහ අනිකුත් අවශ්‍යතා අනුවය.

10) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලිය තුලින්, කල්බදු පදණමකට අනුව, එයාර්බස් A350-900 ගුවන්යානා තුනක් (3) ලබාගැනීම සඳහා එයාර්කැප් (AERCAP)ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේඅධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙසේ එයාර්කැප් (AERCAP) සමාඟම තෝරා ඇත්තේ තරඟකාරී තෝරාගැනීමේක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමෙන්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමටඇති සාක්ෂි හෝ සාධන මොනවාද?

ඉහත නිර්දේශ සහිත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සහ අධ්‍යක්ෂකමන්ඩලයේඅනුමැතිය සනාථකිරීමේ සටහනක් මා සතුව ඇත. මෙමඅධ්‍යක්ෂක පත්‍රිකාවේ අඩංඟු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තරඟකාරීතෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමණය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාඟමේ ප්‍රසම්පාදන සහ අනිකුත් අවශ්‍යතා අනුවය.

11) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම විසින්, ගුවන්යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලිය තුලින්, කල්බදු පදණමකට අනුව, අමතර එයාර්බස් A350 ගුවන්යාවක් ලබාගැනීම සඳහා එයාර්කැප්(AERCAP) ආයතනයසමඟ ගිවිසුම් අත්සන්කිරීමට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලඅනුමැතිය ලැබී තිබේද? මෙසේ එයාර්කැප් (AERCAP) සමාඟම තෝරාඇත්තේ තරඟකාරී තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනයකිරීමෙන්ද? මෙම කරුණු තහවුරු කිරීමට ඇති සාක්ෂි හෝ සාධනමොනවාද?

ඉහත නිර්දේශ සහිත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සහ අධ්‍යක්ෂකමන්ඩලයේඅනුමැතිය සනාථකිරීමේ සටහනක් මා සතුව ඇත. මෙමඅධ්‍යක්ෂක පත්‍රිකාවේ අඩංඟු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තරඟකාරීතෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමණය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාඟමේ ප්‍රසම්පාදන සහ අනිකුත් අවශ්‍යතා අනුවය. මෙම ගුවන් යානය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නව ගමනාන්තයක් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබූකොලඹ / මෙල්බණ් සේවයට යොදාගැනීමට ඉලක්ක කොට තිබිණි.

සමස්තයක් වශයෙන් සලකා බැලූවිට, මා විසින් සකස්කල පරීක්ෂා ලයිස්තුවේසියලූම ප්‍රශ්න සඳහා සාක්ෂි සහ සාධන සහිතව පිලිතුරු ලබා ගැනීමටමාහට හැකිවී ඇත. එබැවින් මා හට නොපැකිලිව කිව හැක්කේ ශ්‍රී ලංකන්ගුවන් සමාඟම විසින් 2013 අවුරුද්දේ ක්‍රියාන්විත ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනක්‍රියාවලිය “නිසි ක්‍රියාදාමයක්” මත ක්‍රියාකාරී වී ඇති බවත්, එම “නිසික්‍රියාදාමයට” අවශ්‍යවූ සියලූම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සහ කැබිනට් අනුමැතිකාර්‍ය මණ්ඩලය විසින් ලබා ඇති බවත්ය.

මූලාශ්‍ර මෙතැනින් පිවිසෙන්නLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ප‍්‍රධාන පුවත්

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරු මොහොමඩ් සහරාන් තවමත් නිදැල්ලේ

පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයේ මහ මොළකරු වන මොහොමඞ් කාසීම් මොහොමඞ් සහරාන් නමැත්තා තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින බව ආරක්ෂක අංශ පවසයි. ...


Read More

අන්තවාදී කි‍්‍රයා මර්දනය කරන්න හමුදාවට බලය පවරයි

රට තුළ ක‍්‍රියාත්මක අන්තවාදී ක‍්‍රියාවන් පාලනය කිරීමේ සහ මර්දනය කිරීමේ සියලූම බලතල ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට පවරා ඇත. ඒ අනුව පෙරේදා (2...


Read More

IS සංවිධානයට සම්බන්ධවූවන් ලංකාවට පැමිණි බව රජය දැනගෙන සිටියා – අගමැති

ඉස්ලාම් රාජ්‍ය ත්‍රස්ත සංවිධානයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සම්බන්ධවූවන් නැවත ලංකාවට පැමිණ සිටින බවට රජය දැනුවත් සිටි නමුත් ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්ත සංවිධා...


Read More